Zápis z jednání pastorační rady farnosti HK – Pouchov

ze dne 16.června 2021

__________________________________________________________

Přítomni: Prokop Brož, Marie Mádlíková, Marie Bártová, Marie Podzimková, Matěj Havel, Libuše Hovorková, Lukáš Vízek, Jaroslava Vojáčková, Stanislav Verner, Jiří Heblt, Jan Mádlík, Rudolf Pastuszek.

Program:

1)   Noc kostelů proběhla podle plánu. Na Pouchov přišlo asi 100 lidí, na Rožberk asi 65, čehož si vážíme. Děkujeme všem, co se na akci podíleli. Fotografie z akce prosíme zaslat Vojtěchovi Šafrankovi na mail.

2)   Přivítali jsme nového pana faráře Jiřího Heblta, vážíme si, že přijal pozvání na toto setkání. Stručně jsme představili pravidelný program bohoslužeb a dalších aktivit farnosti a objekt katolického domu na Pouchově. J. Heblt nastínil svoji životní cestu. Modleme se za něj a další či nové směřování naší farnosti.

3)   V neděli 27. června 2021 bude na Pouchově poutní mše. Na svátek sv. Pavla (a Petra) v úterý 29. června bohoslužba nebude.

4)   P. Marián Benko slouží na Rožberku mši svatou v neděli od 9:15 jednou za 14 dní, čehož si velmi ceníme. Příští bohoslužba bude v neděli 20. června 2021, atp. dále.

5)   Diskutovali jsme o úpravách pouchovské fary pro bydlení nového pana faráře J. Heblta. Realizovali bychom proto změny severní části prvního patra, které by bydlení zajistily podle představ pana faráře a zároveň umožnily ubytovat příležitostné hosty, například kněze na duchovní obnově, v prostorách protější jižní části. Nepředpokládáme, že by úpravy dovolovaly dlouhodobější pronájem například pro studenty. Takové řešení by vyžadovalo oddělení kuchyní, resp. vybudování nové. Úpravy budou financovány z daru k tomu určeného. Ekonomická rada záměr schválila, pastorační rada s ním souhlasí.

6)   V neděli 1. srpna 2021 bude uveden J. Heblt do služby ve farnosti. Bohoslužba bude slavnostní.

7)   Farní den bude v neděli 5. září 2021. Program bude obdobný minulým farním dnům.

8)   Na Rožberku jsme objevili aktivního červotoče. Začala likvidace pomocí chem. přípravku, zajišťují společnými silami farníci z Rožberka.

zapsal Lukáš Vízek

 

Přítomni: P. Prokop Brož, Jan Mádlík, Marie Mádlíková, Marie Bártová, Matěj Havel, Libuše Hovorková, P. Vojtěch Brož, Rudolf Pastuszek, Lukáš Vízek.

Omluveni: Marie Podzimková, Jaroslava Vojáčková.

Program:

1)        Fara, kostel a kancelář v podstatě fungují.

2)        Chceme vyvěsit modlitbu za uzdravení země na kapličku na Rožberku. P. Prokop její návrh zhlédne a následně Marie Mádlíková vyvěsí.

3)        Podle platných nařízení je možné, aby při bohoslužbách bylo v kostele pouze 10 % osob z celkové kapacity míst k sezení. Lukáš Vízek promyslí, jakým způsobem realizovat rezervační systém. Berme to jako výzvu pro následující týdny. Na kostelní vývěsce budou farníci a ostatní zvaní k on-line sledování mší. Farníky pak žádáme, aby tuto výzvu respektovali a využili následné podávání Eucharistie v obou našich kostelích po on-line mši. Tím bude možno počet lidí v kostelích dodržet na povolené kapacitě.  

4)        Velikonoce plánujeme ve standardním průběhu, který bude projednán s P. Vojtěchem Brožem. Počet zúčastněných bude záviset na aktuálních opatřeních. Lze usuzovat, že budou v platnosti výrazná omezení. Z pátka na sobotu bude  kostel přístupný k soukromě modlitbě a noční adoraci. Možnost a způsob rezervování termínu adorace tak, aby byly přítomny nejméně 2 osoby, bude ještě upřesněn.

5)        Na Noc kostelů dne 28. května 2021 jsme přihlásili Pouchov i Rožberk. Za výchozí považujeme minulý program. Mádlíkovi osloví Ivu Rybeckou, zdali by napsala článek o Pouchovských zvonech pro zpravodaj k noci kostelů. Koordinátorem aktivit na Pouchově je Matěj Havel, na Rožberku Mádlíkovi. Do konce března je třeba uzavřít program a nahlásit jej organizátorům. Jan Mádlík zjistí možnosti dotisku brožurek o Rožberku. Pro program na Rožberku oslovíme hudebníky.

6)        Farní den bychom rádi připravili v neděli 5. září 2021. Program by byl obdobný minulým farním dnům.

7)        Na Rožberku se v současné době nezvoní na zvon. Je poškozeno uložení zvonu. Za P. Miloslava byla v plánu jeho oprava firmou Boroko, která si již situaci zaměřovala. Jan Mádlík zjistí, jaký je stav daného záměru a možnosti realizace.

8)        Uvažujeme o rekonstrukci žaluzií na Pouchovské věži, aby byly zvony lépe slyšet do okolí, farníci na tento účel již poskytli dar.

 

zapsal Lukáš Vízek

Přítomni: P. Prokop Brož, Jan Mádlík, Marie Mádlíková, Marie Bártová, Lukáš Vízek, Marie Podzimková, Rudolf Pastuszek.

Omluveni: P. Miloslav Šiffel, Matěj Havel, František Novák, Jaroslava Vojáčková, Libuše Hovorková.

Host: Stanislav Verner.

Program:

Z farní kanceláře

1)    P. Miloslav Šiffel zůstává hospitalizován. Těžká nemoc kněze je nejen důvod k modlitbě za jeho zdraví, ale též je časem požehnání pro celou farnost. Modleme se za něj i za nás, za naši službu.

2)    Proběhlo setkání P. Prokopa Brože s maminkou P. Miloslava paní Rýznarovou. P. Prokop vyjádřil radost z postupného vyjasnění situace stran jejího domova, z celkového upokojení situace a poznamenal, že se dané ubírá dobrým směrem. Také ji navštívil pan biskup Josef Kajnek.

3)    P. Prokop má zajištěn přístup k účtu pouchovské farnosti, a díky pomoci paní účetní vikariátu Mackové se zorientoval v hospodaření farnosti.

4)    V Lochenicích byly pokáceny stromy na farní zahradě na základě řádného povolení a souhlasu duchovního správce.

5)    Bylo diskutováno, zdali máme k dispozici akolytu v lochenickém kostele. Na jáhenské svěcení se zde připravuje Pavel Nix, lze se obracet na něj.

6)    Na Rožberku byla posprejována zeď. Již je vyčištěná, škoda byla uhrazena pachatelem.

Z kostelů

7)    Na Pouchově i na Rožberku byla uklizena vánoční výzdoba.

8)    Rodina Mádlíková připraví popel na popelec. O letošní popeleční středě by měl být udělován bezdotykově. Bohoslužba na Pouchově je plánována na 18 hodin večer (předsedat bude P. Vojtěch Brož), na Rožberku chceme udělovat popelec od 17 hodin. Podrobnosti budou upřesněny.

9)    Rudolf Pastuszek (opět) provádí kostelnickou službu o nedělích na Pouchově, čehož si velmi vážíme. Stará se také společně s ostatními farnicemi o zajištění kostela při pohřbech.

10) Prosíme všechny farníky o spolupráci při hledání dalších osob pro kostelnickou službu. Nejsi to i ty? Děkujeme.

Z hospodaření farnosti

11) Byla zadána demolice stávajícího objektu na pozemku ve Věkoších, kde plánujeme vystavět farní bytový dům. Zboření stavby, resp. úklid prostoru, by měl proběhnout v dubnu 2021. Pokud by někdo z farníků mohl provést demolici zdarma ve své režii, jistě to uvítáme, prosíme přihlaste se duchovnímu správci.

12) V souvislosti s nedávnými převody pozemků na pouchovskou farnost je třeba uhradit příslušné daně a příspěvek do fondu solidarity.

13) Části pozemku ve Věkoších jsou užívány sousedy, kteří je měli (mají) pronajaté. Je jednáno o prodeji těchto částí. Takový záměr se jeví jako smysluplný vůči sousedům a zároveň by přinesl finance potřebné pro krytí realizace jednotlivých kroků projektu farního bytového domu.

Různé

14) Bylo diskutováno o náplni našeho týdenního zpravodaje. Bude v něm otištěn výtah z tohoto zápisu a služby na úklid kostelů.

15) O nedělích chodí do kostelů přiměřené množství lidí.

16) Na Rožberku probíhá rekonstrukce lustru. Na Pouchově vznikla iniciativa doplnit dva reflektory na římsu, jimiž by byl o více osvětlen prostor presbytáře a kříž by vrhal dva stíny na klenbu evokující Golgotu /tak jak si mnozí pamatují z dřívější doby/. Instalaci provede Oldřich Středa. Ekonomická rada se záměrem souhlasí. Předpokládáme, že na letošní Velikonoce bude hotovo.

 

zapsal Lukáš Vízek

Přítomni: P. Prokop Brož, P. Vojtěch Brož, P. Adrián Kostilník, Matěj Havel, Jan Mádlík, Marie Mádlíková, Marie Bártová, Libuše Hovorková, Lukáš Vízek, Jaroslava Vojáčková.

Omluveni: P. Miloslav Šiffel, Rudolf Pastuszek, František Novák.

Host: Stanislav Verner.

1)     Pan biskup jmenoval na přechodnou dobu, po dobu trvání nemoci P. Šiffela, excurrendo administrátorem farnosti P. Prokopa Brože, faráře na Novém Hradci Králové.

2)     Seznámení se pastorační a ekonomické rady s novým administrátorem farnosti.

3)     Inventura služeb ve farnosti. Základní služby a úkony běží, ovšem naléhavě hledáme farníky na kostelnickou službu. Prosíme, pomozte, obraťte se na P. Brože.

4)     Pravidelné bohoslužby ve farnosti jsou dočasně značně omezené.
Pravidelně se slouží mše na Pouchově v neděli v 8 hodin ráno, celebruje P. Vojtěch Brož. K ní je možné připojit se prostřednictvím online přenosu (k dispozici vždy na farním webu pouchov.farnost.cz).
Od neděle 17. ledna bude možné v obou našich kostelích, na Pouchově i na Rožberku, v čase 9 – 10 hodin přijmout eucharistii. K tomu účelu zde bude zřízena služba akolytů.
Vždy v pondělí je v 17 hodin bohoslužba na Rožberku.

5)     Po skončení přísných vládních omezení se počet bohoslužeb pravděpodobně rozšíří.

6)     Pakliže to epidemická situace dovolí, velikonoční obřady se na Pouchově uskuteční beze změn.

7)     Počítáme s konáním akce Noc kostelů.

8)     Plánujeme uspořádat opět i farní den v závěru června, pokud to bude možné.

9)     František Novák dle ústního sdělení rezignuje na členství v pas. radě, neboť se přestěhoval do Třebechovic.

10) Příští zasedání pas. rady bude svoláno v řádu týdnů k řešení aktuálních záležitostí.

11)  Zasedaní ekonomické rady farnosti proběhne v dohledné době, na stole je řada témat.

12) kontakt na administrátora farnosti:

P. Prokop Brož

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

603 469 400

zapsal M. Havel

přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Matěj Havel, František Novák, Marie Mádlíková, Jan Mádlík, Marie Podzimková, Rudolf Pastuszek

omluveni: Lukáš Vízek, Jaroslava Vojáčková

Projednáno:

1. Kaple na Rožberku bude v srpnu 2023 slavit 100 let výročí od svého vysvěcení, pamatujeme s opravami, aby byla kaple fit. Renovujeme tamější zvon (zajišťuje P. Šiffel), firma BOROKO již byla oslovena, na místě si zjistila rozsah oprav, oznámí nám zahájení opravy zvonu. Začala renovace lustru, hledáme fotografii, podle které by bylo možné lustr přesně renovovat (Jezuity, majitele kaple, v této věci také osloví P. Šiffel).

2.  Adventní setkání v katolickém domě se mimořádně vydařilo a bylo hojně navštíveno. Děkujeme zejména učitelům církevních škol a jejich žákům za kulturní program a členům Katolického spolku za organizaci.

3.     Pořad bohoslužeb o Velikonocích bude tradiční, tedy Zelený čtvrtek v 18 hodin, Velký pátek v 15 hodin, Bílá sobota v 19 hodin.

4.     Farní pouť se uskuteční v sobotu 23. května 2020 do poutního místa Hejnic, hlavními organizátory jsou Hovorkovi. Kromě programu duchovního se očekává i program kulturní. Konkrétní informace k pouti budou ještě sděleny.

5.   V neděli 31. 5. 2020, v den Slavnosti Seslání Ducha Svatého, chceme v katolickém domě uspořádat Den dětí. Hlavní organizátorkou je Jaroslava Vojáčková.

6.     Noc kostelů bude v letošním roce v pátek 5. června. Program bude na web. stránkách.

7.     Farní den v roce 2020 bude již v neděli 21. června. Společná mše svatá bude sloužena na Pouchově v 10 hodin, následovat bude program pro farníky, naše děti a hosty na zahradě jako vždy.

8.  Za zvážení stojí permanentní otevření kostela na Pouchově pro návštěvníky, předpokládá to bezpečnostní režim, vymezení prostoru pro volný pohyb návštěvníků a kamerový dohled – zjistíme možnosti.

9.     Zadáváme vypracování návrhu na nové řešení liturgického prostoru na Pouchově, tak aby byly návrhy k projednání na příští pastorační radě. Projednáme příště.

10. Na základě vypracovaného návrhu diecézním organologem prof. Uhlířem organizují naši varhaníci generální rekonstrukci pouchovských varhan.

11.   Prověříme možnost otevření toalety na pouchovském hřbitově po dobu nedělních bohoslužeb.

12.   Zjistíme možnosti uspořádání večeru chval někdy na jaře v pouchovském kostele.

13.   Generální úklid pouchovského kostela bude zase až v září, tento termín se osvědčil.

14.     Příští setkání pastorační rady bude ve středu 1. dubna v 19:30 hodin.